תקנון הרשמה ולימודים – make – בית הספר המעשי למדיה

ההרשמה לmake תיעשה בכתב, באמצעות טופס הרשמה אותו ימלא התלמיד.

תקנון זה חל על כל מועמד, או על תלמיד שנרשם ומתקבל ללימודים ל make (” התלמיד“) בבית הספר המעשי למדיה (“make“) .

התלמיד מתחייב למלא אחר נהלי make כפי שיובאו לידיעתו עם תחילת הלימודים,

לרבות המצאת כל האישורים הנדרשים, וכן לשלם את שכר הלימוד במלואו. פירוט

עלויות שכר הלימוד כפי שיפורסמו בנספח תקנון זה.

קבלה ללימודים כפופה לקיום כל התנאים הבאים:

 • מילוי וחתימה על טופס ההרשמה
 • תשלום שכר הלימוד/המקדמה והסדרת שכר הלימוד בטרם תחילת הלימודים.

1. שכר הלימוד ישולם על ידי התלמיד במלואו עד לעשרה ימי עסקים לפני מועד תחילת

הלימודים, כתנאי להבטחת מקום התלמיד בקורס. אי הסדרת תשלום שכר לימוד יאפשר

להנהלת make למנוע את השתתפות התלמיד בלימודים ו/או עיכוב קבלת תעודת הסיום.

2. תנאי להפסקת לימודי בקורס הוא הודעה בכתב ל-make על גבי טופס הפסקת לימודים

(וטופס זה בלבד). “המועד הקובע” לכל חישוב כספי של החזרים יהיה קבלת ההודעה

בכתב כאמור במזכירות המכללה בבניין שידורי קשת או בתיבת הדואר האלקטרונית

בכתובת :harshama@makemedia.co.il .

יובהר, כי הפסקת לימודים אינה פוטרת מחובת תשלום שכר הלימוד, שיחושב בהתאם

למועד הקובע כמפורט להלן בתקנון זה.

3. make רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, שלא לפתוח את מסלול הלימודים , גם במקרה

שנרשמו אליו תלמידים. במקרה כאמור, יוחזרו לנרשמים כל התשלומים ששולמו בגין

הלימודים במסלול.

4. התלמידים יודעים כי ייתכנו במהלך השנה שינויים. בתוכנית הלימודים, במרצים,

בימי הלימוד, בשעות הלימוד וסדר הנושאים במסלול הלימודים ואלה יובאו לידיעתם

במהלך השנה.

5. כתנאי לקבלת תעודת גמר/סיום של הקורס על התלמיד לעמוד בדרישות הבאות:

א. נוכחות בלפחות ב 85% מן השיעורים בהתאם לרישומי המרצה.

ב. עמידה בכל מטלות הקורס שייקבעו ע”י המרצה ובכלל כך עבודה מעשית, וביקורים

באתרי צילום.

6. החזרי שכר לימוד לתלמיד שהפסיק לימודיו יבוצעו במדורג על פי היקף שעות

הלימוד שהתקיימו במסלול הלימודים עד ל”מועד הקובע”, בלי קשר לנוכחות שיעורים

בפועל ולפי המועדים הבאים:

היקף שעות הלימוד על ל “מועד הקובע” חיוב בשכר לימוד מעלות מלאה לפני מתן הנחה
תוך 14 ימים מיום ההרשמה ובתנאי שנותרו לפחות 7 ימי עסקים
לפני מועד פתיחת הקורס
חיוב דמי פתיחת תיק ורישום/מקדמה בלבד
מתום 6 ימי עסקים לפני תחילת הלימודים ולא יאוחר מתחילת
הלימודים
10% ממחיר הקורס
מתחילת הלימודים עד תום שליש מהמפגשים בקורס 40% ממחיר הקורס
אחרי תום שליש מהמפגשים בקורס אין החזר שכ”ל

הערה: תלמיד החוזר על קורס לא זכאי להחזר שכ”ל בכל מקרה.

7. הפרטים הממולאים על ידי התלמידים בטופס ההרשמה יוזנו וינוהלו במחשב למטרות

ניהול בית הספר. ידוע לתלמיד כי חלק מהנתונים יועברו להנהלת make, מוסדותיה

ולרשויות הבוחנות במסגרת ניהול מערכות כספיות ומערכות מידע וזאת ע”פ הנהלים

הקיימים וכמתחייב על פי דין. המידע לא ישמש לצרכים אחרים.

8. ידוע לתלמיד כי באחריותו הבלעדית למסור ו/או לעדכן את מספר הטלפון הנייד

ו/או כתובת המייל שלו. ככל שלא מסר ו/או עדכן פרטים אלה, מוותר התלמיד על כל

טענה בדבר אי קבלת הודעות מאת make.

9. הקורס נועד לצורכי לימוד והעשרה. אין בהשתתפות בקורס משום הבטחה או מצג כי

לאחר סיומו יימצא לתלמיד מקום עבודה על ידי mako, או בכלל.

10. מוסכם כי לכל בתי המשפט בעיר תל-אביב על-פי סמכותם העניינית תהיה סמכות

שיפוט ייחודית בכל עניין הקשור ו/או נובע מהסכם זה.

11. תקנון זה יחול על כלל המועמדים והתלמידים מרגע פרסומו. בנוסף לתקנון זה

יחולו על התלמידים עדכונים נוספים והנחיות שונות שיפורסמו מעת לעת על ידי

make.

12. Make שומר על זכותו לערוך שינויים בתקנון זה מבלי למסור על כך הודעה מראש.

13. תקנון זה מנוסח בלשון זכר למען הנוחות בלבד ומכוון לשני המינים כאחד.

  קורס הפקהקורס ליהוקקורס הגשה ושידורקורס אונליין - Starmakerקורס הלבשה לטלוויזיה

  077-8012556

  info@makemedia.co.il

  ​לעמוד הפייסבוק שלנו

  ​בית שידורי קשת : ראול ולנברג 12 תל אביב